Simcom
SIM868E S2-106RB-Z1Q66-Z1Q69

Quad-Band GSM/GPRS Module 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz 3.4V to 4.4V 77-Pin SMD Tray

  • Quad-Band GSM/GPRS Module 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz 3.4V to 4.4V 77-Pin SMD Tray